Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry:n säännöt 2021 –

Voimassaolevat säännöt: 02.11.2021 /PRH

1 §
Yhdistyksen nimi on Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry ja
sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pihlajiston ja Viikinmäen
asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteistoimintaa sekä parantaa
asuinympäristöä. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii yhteistyössä
lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asukasiltoja,
juhlia ja tapahtumia Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaiden
tutustuttamiseksi toisiinsa ja suunnittelee ja toteuttaa
asumisviihtyvyyttä lisääviä parannuksia alueella. Yhdistys tekee
aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan
avustuksia ja lahjoituksia sekä asianmukaisella luvalla järjestää
arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §
Yhdistykseen voi jäseneksi liittyä jokainen Pihlajiston ja
Viikinmäen asukas.

4 §
Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus päätetään
yhdistyksen vuosikokouksessa seuraavaksi tilikaudeksi.

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu
kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja vähintään
neljä ja enintään 10 jäsentä. Hallitus ja Puheenjohtaja valitaan
yhdistyksen vuosikokouksessa Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toiminnantarkastajat ja muut
tarvittavat virkailijat valitaan vuosikokouksessa.

6 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen jos vähintään kolme
jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi
puheenjohtajan kannattama mielipide.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
tai sihteeri.

8 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään
kuukausi ennen vuosikokousta.

9 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle Pihlajiston kauppojen
ilmoitustauluilla, Mestan ikkunassa, facebookissa, kotisivuilla ja
jaetuilla ilmoituksilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.

10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuun aikana.
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1 Kokouksen avaus.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtajat ja muut jäsenet.

9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa.

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat Pihlajiston alueen lasten hyväksi.

13 §
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan toiminnassa
voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä

*****